การทดสอบการวัดอุณหภูมิภายในรถยนต์ ครั้งที่ 2

4,665
การทดสอบ ครั้งที่ 2 โดยวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ที่ติดสมาร์ทเทคฟิล์มกับรถยนต์ที่ไม่ได้ติดฟิล์มกรองแสง