ผู้อบรม มีทั้งหมด 118 รุ่น

รุ่นที่ 120

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 120 วันที่ 27 - 29 กันยายน 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 29 กันยายน 2560
จำนวนรูป 0 รูป

รุ่นที่ 119

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 119 วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 25 สิงหาคม 2560
จำนวนรูป 7 รูป

รุ่นที่ 118

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 118 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 11 สิงหาคม 2560
จำนวนรูป 9 รูป

รุ่นที่ 117

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 117 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 9 มิถุนายน 2560
จำนวนรูป 11 รูป

รุ่นที่ 116

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 116 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ...

วันที่จบหลักสูตร 20 พฤษภาคม 2560
จำนวนรูป 11 รูป

รุ่นที่ 115

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 115 วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 18 มีนาคม 2560
จำนวนรูป 9 รูป

รุ่นที่ 114

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 114 วันที่ 19-21 มกราคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 21 มกราคม 2560
จำนวนรูป 10 รูป

รุ่นที่ 113

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 113 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 11 พฤศจิกายน 2559
จำนวนรูป 15 รูป

รุ่นที่ 112

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 112 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 15 ตุลาคม 2559
จำนวนรูป 17 รูป