ผู้อบรม มีทั้งหมด 118 รุ่น

รุ่นที่ 129

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 129 วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ...

วันที่จบหลักสูตร 13 กรกฎาคม 2561
จำนวนรูป 9 รูป

รุ่นที่ 128

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 128 วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 16 มิถุนายน 2561
จำนวนรูป 14 รูป

รุ่นที่ 127

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 127 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 25 พฤษภาคม 2561
จำนวนรูป 8 รูป

รุ่นที่ 126

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 126 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 11 พฤษภาคม 2561
จำนวนรูป 14 รูป

รุ่นที่ 125

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 125 วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 

วันที่จบหลักสูตร 27 เมษายน 2561
จำนวนรูป 10 รูป

รุ่นที่ 124

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 124 วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 9 มีนาคม 2561
จำนวนรูป 10 รูป

รุ่นที่ 123

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 123 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 10 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนรูป 13 รูป

รุ่นที่ 122

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 122 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 21 ธันวาคม 2560
จำนวนรูป 9 รูป

รุ่นที่ 121

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 121 วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 4 พฤศจิกายน 2560
จำนวนรูป 8 รูป