ผู้อบรม มีทั้งหมด 116 รุ่น

รุ่นที่ 109

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 109 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 11 สิงหาคม 2559
จำนวนรูป 10 รูป

รุ่นที่ 108

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 108 วันที่ 14-16 กรกฏาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 16 กรกฎาคม 2559
จำนวนรูป 12 รูป

รุ่นที่ 107

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 107 วันที่ 6-8 กรกฏาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 8 กรกฎาคม 2559
จำนวนรูป 7 รูป

รุ่นที่ 106

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 106 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 18 มิถุนายน 2559
จำนวนรูป 9 รูป

รุ่นที่ 105

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 105 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 27 พฤษภาคม 2559
จำนวนรูป 16 รูป

รุ่นที่ 104

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 104 วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 7 พฤษภาคม 2559
จำนวนรูป 12 รูป

รุ่นที่ 103

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 103 วันที่ 17-19 มีนาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 19 มีนาคม 2559
จำนวนรูป 15 รูป

รุ่นที่ 102

ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 102 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 20 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนรูป 23 รูป

รุ่นที่ 101

ต้อนรับปี 2559 อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 101 วันที่ 28-30 มกราคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 30 มกราคม 2559
จำนวนรูป 18 รูป